bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne

Dzienny Dom Senior + w Gostyniu z siedzibą przy ul. Polnej 72a wdrożył Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizuje wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom Senior + w Gostyniu z siedzibą przy ul. Polnej 72a Inspektorem ochrony danych jest pani Ewa Knapkiewicz, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iod.seniorgostyn@ochrona-danych24.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO to znaczy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 8 Prawa zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, to znaczy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania chyba, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ponadto na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jawny jest również protokół z prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dzienny Dom Senior + w Gostyniu przetwarza dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 1. imię i nazwisko, 2. adres zamieszkania, oraz osób wyznaczonych do kontaktu: 3. imię i nazwisko, 4. stanowisko. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, to znaczy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Samodzielny Dzienny Dom Senior + w Gostyniu nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku ze swoją działalnością przekazywać do państw trzecich.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Na podstawie na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu prawo: - do usunięcia danych osobowych wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; - do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek ciążący na Administratorze danych to znaczy na Zamawiającym.

Dzienny Dom Senior + w Gostyniu z siedzibą przy ul. Polnej 72a wdrożył Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizuje wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom Senior + w Gostyniu z siedzibą przy ul. Polnej 72a Inspektorem ochrony danych jest pani Ewa Knapkiewicz, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iod.seniorgostyn@ochrona-danych24.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO to znaczy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 8 Prawa zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, to znaczy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania chyba, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jawny jest również protokół z prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dzienny Dom Senior + w Gostyniu przetwarza dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 1. imię i nazwisko, 2. adres zamieszkania, oraz osób wyznaczonych do kontaktu: 3. imię i nazwisko, 4. stanowisko. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, to znaczy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Samodzielny Dzienny Dom Senior + w Gostyniu nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku ze swoją działalnością przekazywać do państw trzecich. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Na podstawie na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu prawo: - do usunięcia danych osobowych wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; - do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek ciążący na Administratorze danych to znaczy na Zamawiającym.Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 27.12.2019
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 12.01.2019
Dokument oglądany razy: 3 053